Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stanovy spolku

 

STANOVY  SPOLKU

 

Tenisklub Cheb z.s.
 

I.

Základní ustanovení

Spolek s názvem Tenisklub Cheb z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sportovní činnost - tenis.

 

Sídlem Tenisklub Cheb z.s. je Břehnická 2499/5, 350 02 Cheb.

 

Tenisklub Cheb z.s. bylo přiděleno IČ: 47722681

 

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
 

 

 1. Základním účelem a hlavní činností Tenisklub Cheb z.s. je :

  1. provozovat sportovní činnost – tenis, sdružovat tenisty – závodní hráče, trenéry, rozhodčí, rekreační hráče, jakož i osoby podporující tenis, v rámci zapojení do sportovních aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

  2. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro rozvoj závodního i rekreačního sportu z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

  3. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

  4. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

  5. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

  6. zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení

  7. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

    

    

 2. Tenisklub Cheb z.s. může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

 

III.

Orgány Tenisklub Cheb z.s.

 1. Orgány Tenisklub Cheb z.s. jsou :

  1. Členská schůze jako orgán nejvyšší,

  2. výkonný výbor jako orgán výkonný,

  3. předseda jako orgán statutární,

  4. kontrolní komise jako orgán kontrolní.

    

 1. Členská schůze.

  1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Tenisklub Cheb z.s.. Členská schůze je složena ze všech členů.

    

  2. Členskou schůzi svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Členská schůze se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle Tenisklub Cheb z.s..

    

  3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání členské schůze. Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 14  dní před konáním členské schůze.

    

  4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat členskou schůzi z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let nebo z podnětu kontrolní komise Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor členskou schůzi do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání členské schůze sám.

    

  5. Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

    

  6. Do působnosti členské schůze náleží zejména:

    

 1. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

 2. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky Tenisklub Cheb z.s.; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,

 3. volba a odvolání členů výkonného výboru,

 4. volba a odvolání členů kontrolní komise,

 5. rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,

 6. schválení výsledku hospodaření,

 7. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem,

 8. určení hlavních směrů činnosti,

 9. schvalování jednacího řádu členské schůze, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,

 10. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

 11. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

   

  1. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku s hlasem rozhodujícím. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou, ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů s hlasem rozhodujícím

    

  2. K platnosti usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných, k platnosti rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

    

  3. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně je potřeba alespoň 3/5 většina všech členům a to i v případě konání náhradního zasedání členské schůze.

    

  4. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se členské schůze s hlasem rozhodujícím.

    

  5. Zasedání členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího členské schůze předseda Tenis klub Cheb z.s. nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání členské schůze její jednací řád. V případě volební členské schůze též její volební řád.

    

  6. Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány členské schůze byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle Tenisklub Cheb z.s. a to v určených dnech a hodinách.

    

    

 1. Výkonný výbor

  1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti Tenisklub Cheb z.s. v období mezi zasedáními členské schůze.

    

  2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé členské schůzi. Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté

    

  3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.

    

  4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

    

  5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůzi či jiných orgánů Tenisklub Cheb z.s..

    

  6. Výkonný výbor zejména:

    

 1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

 2. organizuje a řídí činnost Tenisklub Cheb z.s. ,

 3. schvaluje a vydává vnitřní předpisy Tenisklub Cheb z.s., pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti členské schůze,

 4. připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze,

 5. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Tenisklub Cheb z.s.,

 6. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

 7. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

 

 1. Předseda

  1. Předseda je statutárním orgánem Tenisklub Cheb z.s.. Předseda jedná jménem Tenisklub Cheb z.s., a to v souladu s rozhodnutím členské schůze a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem Tenisklub Cheb z.s. v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit Tenis klub Cheb z.s. škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

    

  2. Předseda podepisuje jménem Tenisklub Cheb z.s. tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Tenisklub Cheb z.s. připojí svůj podpis.

    

  3. Funkční období předsedy je čtyřleté.

    

    

 2. Kontrolní komise

  1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Tenisklub Cheb z.s. řádně vedeny a vykonává-li Tenisklub Cheb z.s. činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy.

    

  2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

    

  3. Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté.

    

  4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům Tenisklub Cheb z.s. a členům Tenisklub Cheb z.s..

    

  5. Kontrolu činnosti Tenisklub Cheb z.s. provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů Tenisklub Cheb z.s. či členů Tenisklub Cheb z.s.. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů Tenisklub Cheb z.s. či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

    

  6. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

 1. kontrola hospodaření Tenisklub Cheb z.s.,

 2. kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů.

   

  1. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i členskou schůzi na jejím nejbližším zasedání.

    

   IV.

Členství

 1. Druhy členství

   

 1. Členství v Tenisklub Cheb z.s. může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

   

 2. Členství se rozlišuje na:

 1. řádné

 2. přidružené rodičovské

 3. přidružené

 4. čestné

   

 1. Řádným členem Tenisklub Cheb z.s. se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností Tenisklub Cheb z.s. a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy Tenisklub Cheb z.s..

   

 2. O   přijetí  za  řádného  člena   rozhoduje   výkonný   výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

   

 3. Přidruženým rodičovským členem se může stát fyzická osoba, která není řádným členem a je zároveň zákonným zástupcem člena Tenisklub Cheb z.s., mladšího 18 let, který má platný registrační průkaz.

   

 4. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti Tenisklub Cheb z.s. a přispívat k  naplnění jeho účelu.

   

 5. O přijetí za přidruženého rodičovského člena a přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce o přidružené rodičovské členství a přidružené členství.

   

 6. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti Tenisklub Cheb z.s., nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

   

 7. O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

   

 8. Tenisklub Cheb z.s. vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

   

 9. Údaje o členech Tenisklub Cheb z.s. mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je Tenisklub Cheb z.s. členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v Tenisklub Cheb z.s.  podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

   

 10. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Tenisklub Cheb z.s. na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

   

 1. Členská práva a povinnosti

 2. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

   

 3. Členská práva, která přísluší všem členům:

   

 4. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti Tenisklub Cheb z.s.,

 5. být informován o činnosti Tenisklub Cheb z.s.,

 6. účastnit  se  akcí, školení  a  seminářů,  podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,

 7. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti Tenisklub Cheb z.s.,

 8. účastnit se jednání orgánů Tenisklub Cheb z.s., jedná-li se o  činnost či chování daného člena,

 9. změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,

 10. ukončit kdykoli své členství.

   

 1. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

 2. podílet se na řízení Tenisklub Cheb z.s.,

 3. účastnit se jednání členské schůze a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustanovení členské schůze osobně; v případě fyzické osoby přísluší právo hlasování na členské schůzi osobně až po dovršení 18ti let,

 4. volit a být volen do všech volených orgánů Tenisklub Cheb z.s. za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.

   

 5. Členská práva, která přísluší jen přidruženým rodičovským členům:

a)  podílet se na řízení Tenisklub Cheb z.s.,

b) účastnit se jednání členské schůze a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustanovení členské schůze osobně s jedním hlasem rozhodujícím, bez ohledu na počet členů mladších 18 let s platným registračním průkazem, které na členské schůzi jako zákonný zástupce zastupuje,

 

 1. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

 2. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti Tenis klub Cheb z.s.,

 3. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Tenisklub Cheb z.s. a základní normy sportovního chování,

 4. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Tenisklub Cheb z.s.,

 5. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Tenis klub Cheb z.s. k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno Tenisklub Cheb z.s..

 6. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

 

 1. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v Tenisklub Cheb z.s.,  pokud  o tom příslušný orgán Tenisklub Cheb z.s. podle stanov rozhodl,

 2. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 

 1. Zánik členství

 2. Členství v Tenisklub Cheb z.s. zaniká:

 3. vystoupením člena,

 4. vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,

 5. přidruženému rodičovskému členu zaniká přidružené rodičovské členství dnem, kdy člen

  ( případně poslední z členů) Tenisklub Cheb mladší 18 let s platným registračním průkazem, jehož je přidružený rodičovský člen zákonným zástupcem, dosáhne věku 18 let, případně před dovršením věku 18 let přestane být členem Tenisklub Cheb .

 6. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů Tenisklub Cheb z.s., usnesení a rozhodnutí orgánů Tenisklub Cheb z.s. nebo jiných členských povinností,

 7. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

 8. zánikem Tenisklub Cheb z.s. bez právního nástupce.

 

 1. Zánik členství vyloučením:

   

  O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení  se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou Tenisklub Cheb z.s. poskytl.

   

  Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala členská schůze. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit členské schůzi.

   

  Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší  v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

   

   

  V.

  Majetek  a hospodaření

   

 1. Zdrojem majetku Tenisklub Cheb z.s. jsou zejména:

   

 1. členské příspěvky,

 2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

 3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní činnosti,

 4. příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

 5. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

 6. dary

   

 1. Majetek Tenisklub Cheb z.s. je ve vlastnictví Tenisklub Cheb z.s. jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze.

   

 2. Bližší zásady hospodaření s majetkem Tenisklub Cheb z.s. může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

   

  V případě zrušení Tenisklub Cheb z.s. bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu Tenisklub Cheb z.s..

   

  VI.

  Závěrečná ustanovení

   

  1.  Stanovy v tomto aktuálním znění byly schváleny členskou schůzí Tenisklub Cheb z.s. konanou

       dne ???? a v tomto znění nahrazují dosavadní znění stanov ze dne 28. listopadu 2007, které byly

       vzaty na vědomí Ministerstvem vnitra dne 31.1.2008.

  2.  Změny a doplňky stanov Tenisklub Cheb z.s. je oprávněna schvalovat členská schůze.

   

   

  V Chebu dne 11.12.2015